ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

จ.ตราด – จัดงาน “หลังอานหมาดี อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ในโอกาสที่จังหวัดตราดได้ประกาศให้ “สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน” เป็นรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมฯ

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 17 มิ.ย.67 ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานเมืองตราด โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดโครงการ “หลังอานหมาดี อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองตราด เทศบาลเมืองตราด และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ร่วมกัน จัดขึ้นภายใต้กาสนับสนุนงบประมาณจากเงินอุดหนุนส่งเสริมการดำเนินงานชุมชนและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีประชาชน เยาวชน ผู้สนใจเข้าร่วมงาน

สำหรับการจัดโครงการ “หลังอานหมาดี อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่จังหวัดตราดได้ประกาศให้ “สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน” เป็นรายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสาขาลักษณะความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงได้มีการจัดงานเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การโชว์สุนัขหลังอานอัตลักษณ์ตราด จากผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานในจังหวัดตราด / ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง การสร้างความตระหนักรู้ และความภาคภูมิใจในสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดตราด การแสดงนิทรรศการผลงานต่อยอดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานจากผู้ที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากอัตลักษณ์สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน รวมทั้งการเสวนาเรื่อง “หลังอานหมาดี: อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์” อีกด้วย

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า กิจกรรมหลังอานหมาดี : อัตลักษณ์ตราด สู่ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ในครั้งนี้นับเป็นต่อยอดจากอัตลักษณ์ของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน ช่วยส่งเสริมการสร้างรายได้จากมรดกภูมิปัญญาเป็นการขับเคลื่อนให้เกิด Soft Power ในอีกมิติหนึ่ง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่าจากสุนัขพันธ์ไทยหลังอาน

/ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด รายงาน