ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

พิษณุโลก – อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและบูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและบูรณาการสื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมพระนเรศวร อาคาร 2 ชั้น 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นางเฉลิมพร แสงมณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการได้รับเกียรติจาก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อบูรณาการสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดพิษณุโลกให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ และพัฒนางานประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนภายในจังหวัดพิษณุโลกอย่างมีประสิทธิภาพ


โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานสื่อสารข้อมูล คณะทำงานสื่อสารภายในและภายนอก คณะทำงานกิจกรรมสัมพันธ์และคณะทำงานประเมินผลการประชาสัมพันธ์ของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการจัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ภายในจังหวัดพิษณุโลก ชมรมและสมาคมสื่อมวลชนภายในจังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้น 159 คน และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ จากบริษัท With Me มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

.ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก