ข้าราชการไทยช่วยชาวบ้าน

ตาก – เทศบาลนครแม่สอด เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ตาก – เทศบาลนครแม่สอด เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด ออกให้บริการสถานศึกษาในสังกัด ในการลงพื้นที่การปฏิบัติเมื่อพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือสถานศึกษา ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อลดการแพร่ระบาด ของไข้เลือดออกในช่วงฤดูฝนนี้ได้อย่างประสิทธิภาพ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน ได้ทำการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามพื้นที่ต่างๆโดยรอบภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน , อาคารเรียน , อาคารอเนกประสงค์ พื้นที่โดยรอบ พร้อมทั้งกำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เช่น เศษภาชนะต่างๆ ที่มีน้ำขัง รวมทั้งกระถางต้นไม้ และภาชนะรองรับน้ำอื่นๆ บริเวณโดยรอบโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการกำกับของนางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาอำนวยความสะดวก

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด เผยว่า ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) ที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกมาสู่คน โดยมักระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกๆปี จึงขอเตือนให้พี่น้องประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน โรงเรียน และชุมชน โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค (เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ) ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ รวมถึงป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาด้วย

อีกทั้งขณะนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียน ทำให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มเด็กนักเรียนในสถานศึกษาและบางพื้นที่เริ่มมีฝนตก ขอให้สถานศึกษา ศูนย์เด็กในชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันในการจัดสถานศึกษา ให้มีความปลอดภัย ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอันเป็นต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก รวมทั้งขอให้ผู้ปกครองสังเกตอาการของบุตรหลานและคนในครอบครัว หากพบมีอาการไข้สูงเฉียบพลัน ร่วมกับปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว อาจมีจุดแดง เล็กๆ ขึ้นตามลำตัว และเบื่ออาหาร ให้รีบนำผู้ป่วยไปพบแพทย์หรือสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้าน เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว จะช่วยลดโอกาสการเสียชีวิต

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก