ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

จัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

วันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. นายอดิเรก อุ่นโอสถ ปลัดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานปิดการอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยส่วนการสอบสวนคดีอาญา สำนักการสอบสวนและนิติกร หรือ DOPA CID


โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันภาครัฐมีจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งยังขาดทักษะในการแก้ไขปัญหาอย่างเชี่ยวชาญ ซึ่งมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จนอาจส่งผลให้ไม่สามารถตอบสนองนโยบายของภาครัฐหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เท่าที่ควร อีกทั้งการแก้ไขปัญหา ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลุ่มงานความมันคง ที่ทำการปกครอง จังหวัดชลบุรี จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี มีการอบรม 3 วัน 2 คืนระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมรวม 60 คน


วิศาล แสงเจริญ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดชลบุรี