ข่าวพาดหัว

ตาก – คลินิกอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ให้ความรู้การป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลในสถานศึกษา

นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา มอบหมายให้นางสาวณัฐชนา อยู่เจริญ หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน เป็นประธานในการจัดกิจกรรมโครงการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลร่วมกับคลินิกอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน จำนวน 160 คน ณ ห้องม่วงเทพนคร

นางสาวปัทมพร ใจยาเก๋ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กล่าวว่า ปัญหาโรคติดต่อเป็นปัญหาที่สำคัญการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคติดต่อหลายชนิด เนื่องจากเชื้อโรคจะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานขึ้นเจริญเติบโตได้รวดเร็ว สามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและเร็ว เช่น โรคติดต่อทางระบบหายใจ(ไข้หวัดใหญ่ โควิด-19) โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ(ไข้เลือดออก) โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ(อุจจาระร่วง) และโรคติดต่ออื่น ๆ (มือ เท้า ปาก,ทางเดินหายใจ ฉี่หนู)

โดยนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาจะต้องทราบถึงสาเหตุและแนวทางป้องกันโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อให้ระมัดระวังและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อโรค โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่จะต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์จึงจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสุขภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมจากภาคท้องถิ่น และภาคประชาชน วางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่
โดยการดำเนินงานในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมประเมินผล และร่วมรับผิดชอบ” ในทุกระดับเพื่อช่วยกันค้นหาปัญหา จึงจะสามารถแก้ไขต้นตอของปัญหาการเกิดโรค นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ภายใต้ศักยภาพพื้นที่ของตนเอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพที่แท้จริงของพื้นที่เป็นหลัก สามารถเชื่อมโยงผสมผสานแนวคิด องค์ความรู้เข้ากับบริบทของพื้นที่ จึงจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทำโครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาลขึ้น เพื่อส่งเสริมนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาสามารถป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะส่วนบุคคลและชุมชน ให้เกิดความพร้อมในการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพต่อไป

เกษมสันต์ ไชยเดช ข่าวภูมิภาค / ตาก