ข่าวต่างประเทศข่าวพาดหัว

ข้อดี – ข้อกังวลใจของประชาชนต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ข้อดี – ข้อกังวลใจของประชาชนต่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” พบว่า ประชาชน ร้อยละ 78.71 ระบุว่า ข้อดีของโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท คือ ประชาชนได้นำเงินจากโครงการมาลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 10.63 ระบุว่า ร้านค้าชุมชน ร้านค้าท้องถิ่น มีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.54 ระบุว่า กระตุ้นเศรษฐกิจ และ ร้อยละ 2.12 ระบุว่า อื่น ๆ ส่วนข้อกังวลของของประชาชนค่อโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท พบว่า ประชาชน ร้อยละ 31.14 ระบุว่า กังวลเรื่องความคุ้มค่าของจำนวนเงินที่ใช้ในโครงการ มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 22.62 ระบุว่า กังวลเรื่องการกระจุกตัวของผู้ได้รับปรโยชน์ ร้อยละ 21.32 ระบุว่า กังวลใจเรื่องดอกเบี้ยเนื่องจากเป็นเงินกู้ ร้อยละ 12.96 ระบุว่า กังวลเรื่องการกำหนดพื้นที่ใช้จ่ายตามรัศมีจากทะเบียนบ้าน ร้อยละ 6.75 ระบุว่า กังวลใจเรื่องวิธีการใช้ที่ยุ่งยาก และร้อยละ 2.21 ระบุว่า กังวลใจเรื่องอื่น ๆ และถ้าหากเปลี่ยนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เป็นโครงการอื่น พบว่า ประชาชน ร้อยละ 35.43 ระบุว่า รัฐบาลควรนำไปพัฒนาโรงเรียน มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 27.62 ระบุว่า รัฐบาลควรนำไปพัฒนาโรงพยาบาล ร้อยละ 14.76 ระบุว่า รัฐบาลควรนำไปพัฒนาเส้นทางคมนาคม ร้อยละ 11.22 ระบุว่า รัฐบาลควรนำไปแก้ปัญหาความเลี่ยมล้ำในสังคม ร้อยละ 7.53 ระบุว่า รัฐบาลควรนำไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และร้อยละ 3.44 ระบุว่า รัฐบาลควรนำไปพัฒนาอื่น ๆ

ดร.ธนเสฎฐ์ อัคคัญญ์ภูดิส
อาจารย์ประจำสำนักวิจัยสยามเทคโนโพล
โทรศัพท์ มือถือ 089-474-9514

สำนักวิจัยสยามเทคโนโพล วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โทรสาร02-878-5002
E-mail:siamtechno_poll@siamtechno.ac.th