ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารครั้งที่ 3 ปี 2567

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 24 มิถุนายน 2567 นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารครั้งที่ 3 ปี 2567
ณ วัดไตรภูมิบ้านผือฮี ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และชาวตำบลดงแดง มารับริการเป็นจำนวนมาก
นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารจังหวัดร้อยเอ็ค ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 คณะกรรมการโครงการฯ กำหนดจัดงานขึ้น เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร


โดยมี กิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการ จากส่วนราชการ และเอกชน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร ครบวงจร
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการให้บริการหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนกว่า 18 หน่วยงาน ส่วนราชการในพื้นที่อำเภอจตุรพักตรพิมาน องค์กรส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง มีการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้า โอทอป สินค้าด้านการเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตร ที่ทันสมัย และสินค้าอื่นๆอีกหลากหลาย

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ทีมข่าว สวท.ร้อยเอ็ด