ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ร้อยเอ็ด – เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3 ปี 2567

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 เวลา 10.30 น. นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปี 2567 โดยมี นายสันติภาพ โทนหงส์สา เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด, ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมงาน ที่ วัดไตรภูมิ ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด


เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตร รวมถึงจัดนิทรรศการจากส่วนราชการ และเอกชน การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกร


ทั้งนี้มีการให้บริการทางวิชาการ และทำให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ รวมถึงแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านดิน พืช ปศุสัตว์ ประมง และด้านอื่นๆ ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ และ องค์ความรู้ด้านการเกษตร มาสู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่