ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ตราด – คลองใหญ่ จัดโครงการ อบรมด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี 2567

ตราด คลองใหญ่ จัดโครงการ อบรมด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษา ประจำปี 2567 นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดอบรมด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษาขึ้น ณ. ห้องกันเกราโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 08.30 น.วันที่ 10 กรกฎาคม 2567

โดยมี นายคมสัน ณ รังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวรายงานถึงโครงการวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายกฤษณะวัฒณ์ พานทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม คณะครู อาจารย์และนักเรียน ม.1 จํานวน 200 คน พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 182 ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 3 เขาล้าน เทศบาลตําบลคลองใหญ่ อบต.คลองใหญ่ สถานีตํารวจภูธรไม้รูด สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และโรงพยาบาลคลองใหญ่เข้าร่วมเปิดโครงการฯนายคมสัน ณ รังษี ได้กล่าวว่า โครงการมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนในสถานศึกษาทางสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระบาดความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลัก ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม

ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคมให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาด ซึ่งในปัจจุบันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศประเทศไทย พบว่ามีเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งเกิดจากความตั้งใจและเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ เด็ก และเยาวชนมีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและอำเภอคลองใหญ่ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลคลองใหญ่และฝ่ายปกครองให้ความรู้ความเข้าใจโทษของยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างภูมิ คุ้มกันโดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ราชการกับชุมชนในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ปัจจุบันเป็นผลให้เยาวชนหลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขาย และเสพยาเสพติด เพิ่มมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศและเป็นการทาลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็น หลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพอันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติต่อไป

/ภาพ/ข่าว/วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด