ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

หัวหน้าศาลประจวบกล่าวโอวาทเปิดค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่น 3 หวังนำความรู้ที่ได้ ใช้เป็นแนวทางประกอบอาชีพ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 ก.ค.2567 นางระวีวรรณ หงส์ขจรโพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร ช่วยทำงานชั่วคราว ในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบฯ โดยมี นายวสันต์ เภรีวิค ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ กล่าวรายงาน มี นายสันทัด ประสานวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฯ นางสุภรณ์ ช้อยหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดประจวบฯ พ.ต.ท.ศักดา จำปาทอง รอง ผกก.(สส.)สภ.เมืองประจวบฯ นายวัชรินทร์ จันทร์เดช ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฯ ผู้แทนส่วนราชการ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติฯ ตลอดจนผู้ถูกคุมความประพฤติที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์สมานมิตร) ถ.ปิ่นอนุสรณ์ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


นางระวีวรรณ หงส์ขจรโพธิ์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า จากคำกล่าวรายงาน ได้ทราบถึงที่มาของโครงการ ที่มุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความเข้มแข็งทางจิตใจ เสริมสร้างแรงจูงใจให้เลิกยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นการบำบัดยาเสพติดให้กับผู้กระทำผิดที่ศาลกำหนดเงื่อนไขให้บำบัดยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ในการเข้าถึง ความช่วยเหลือทางสังคม และจะมีการศึกษาดูงานโครงการในพระราชดำริ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล แปลงของนายวีรวุฒิ กลมเกลี้ยง ที่บ้านทุ่งสะท้อน หมู่ที่ 5 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางสะพานน้อย เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ และพัฒนาชีวิต เป็นการคืนคนดีสู่สังคม
ผู้พากษาหัวหน้าศาลฯ กล่าวต่อว่า ฉะนั้น จึงขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 ประจำปี 2567 ทุกคน เปิดโอกาสให้กับตัวเองเพื่อซึมซับความรู้จากวิทยากร และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อกัน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม นำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคม ลดจำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดี สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และมีช่องทางทำมาหากิน โดยอยากให้นำความรู้เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่ที่จากการได้ไปศึกษาดูงานมา ว่าจริงๆแล้วนั้นทำได้จริงมั้ย เพราะฉะนั้นจึงอยากให้ทุกคนถ้ามีการลงมือปฏิบัติอย่างได้ทำ และก็ได้เข้าร่วมด้วยความอยากรู้อยากลองในสิ่งที่ดี รับรองเกิดประโยชน์แน่นอน ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน หวังใจว่าวัตถุประสงค์ของโครงการจะสามารถทำให้ทุกๆคน สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้อย่างมีความสุข ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดและประเทศชาติต่อไป
ด้าน นายวสันต์ เภรีวิค ผอ.สนง.คุมประพฤติฯ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคุมความประพฤติ และการพัฒนาพฤตินิสัย แก้ไข ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดในกระบวนการคุมประพฤติ ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด ได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดี และกลับมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ตามแนวคิดการเปลี่ยนภาระ ให้เป็นพลัง จึงได้มีโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” เพื่อให้ผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ศาลให้โอกาสรอการลงโทษ โดยกำหนดเงื่อนไขการคุมความประพฤติ และผู้กระทำผิดที่ศาลมีคำสั่งให้บำบัดยาเสพติด มีความเข้มแข็งทางใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เสริมสร้างแรงจูงใจให้เลิกสารเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าถึงแหล่งสนับสนุนทางสังคม


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 จำนวน 5 รุ่น ซึ่งการจัดโครงการฯในครั้งนี้เป็นการจัดรุ่นที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่อยู่ในระบบงานคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 40 คน วิธีการดำเนินการประกอบด้วยการบรรยาย การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ การศึกษาดูงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการในพระราชดำริ โดยมีวิทยากร จากสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่การจัดโครงการฯ จากศูนย์ฝึกอบรมมวลชน (ศูนย์ฝึกสมานมิตร) ดังกล่าว

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 064-364-1644 รายงาน