ข่าวทั่วไป

กาญจนบุรี เตรียมการพัฒนาและออกแบบแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อน สู่เมืองสปาแบบครบวงจรใน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1ที่ รร.รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา

กาญจนบุรี
เตรียมการพัฒนาและออกแบบแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อน สู่เมืองสปาแบบครบวงจรใน กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1ที่ รร.รอยัล ริเวอร์แควรีสอร์ทแอนด์สปา กาญจนบุรีอ.เมือง
จ.กาญจนบุรี

เวลา 09.00 น.
นายนรินทร์ ทรงนิพิฏฐกุล
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
กาญจนบุรี เป็นประธานในการ
เปิดงานการประชุมเผยแพร่
กรอบแนวคิดและกลยุทธ์ การ
พัฒนาและออกแบบแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มุ่งสู่เมืองสปา ภาคกลางตอนล่าง 1 มุ่งสู่เมืองสปา
แบบครบวงจร น.ส.กีรดา ลำ
โครัตน์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยว
และกีฬา จังหวัดกาญจนบุรี
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒที่ปรึกษาโครงการฯ
การประชุมเพื่อเผยแพร่กรอบ
แนวคิดและกลยุทธ์การพัฒนา
ออกแบบแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำ
ร้อน กลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1( กาญจนบุรี ราชบุรี
และสุพรรณบุรี )

 

โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาข้อมูล
แหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อนที่มี
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนล่าง กำหนด
ขอบเขตมุ่งสู่การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพที่มีคุณภาพหรือเมืองส
ปาแบบครบวงจร แล้วจัดทำ
แนวทางส่งเสริมการลงทุน
สำรวจออกแบบรายละเอียด

 


โครงสร้างพื้นฐานของแหล่ง
ท่องเที่ยวพุน้ำร้อน ตลอดจน
กำหนดนโยบายแนวทางการ
พัฒนาและแนวทางการส่ง
เสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่
อย่างแท้จริงเพื่อสร้างให้เกิด
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มี
คุณภาพหรือเมืองสปาแบบ
ครบวงจรของประเทศและ
ขยายสู่เมืองที่มีศักยภาพยังคง
เน้นเอกลักษณ์ของความเป็น
ไทยซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่
จะช่วยสร้างจุดขายเพิ่มคุณค่า
และทำให้แหล่งท่องเที่ยวได้
รับความสนใจมากขึ้นอันจะส่ง
ผลต่อการยกระดับ
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพตาม
ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ กลุ่มผู้
เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
นายประกอบ วงค์มณีรุ่ง รองผู้
ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ ท่านที่
ปรึกษา สื่อมวลชน หน่วยงาน
เจ้าของแหล่งท่องเที่ยวพุน้ำร้อน

เกษร เสมจันทร์ / ผู้สื่อข่าว จ.กาญจนบุรี รายงาน