ข่าวทั่วไป

สพป.ปข.1 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

#สพป.ปข.1 จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รองผอ.สพป.ปข.1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปข.1 เป็นประธานพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 10 ราย โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนรับมอบ และเกษตรกรตัวอย่างระดับอำเภอ จำนวน 4 ราย โดยทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ดำเนินการสำรวจสถานศึกษาและเกษตรกรต้นแบบ ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย ที่มีความพร้อมในการนำเมล็ดพันธ์ขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ให้การศึกษาสืบต่อไป ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

โดย มีพันเอกอิทธิกร ศิริวัลย์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน เป็นตัวแทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธุ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีที่มีสายพันธุ์ที่ดี ตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลงได้ผลดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์ พระราชทาน นำไปช่วยฟื้นฟูที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

พิสิษฐ์รื่นเกษมข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 444