ข่าวทั่วไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ “Kick Off การออกให้บริการเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานแบบเคลื่อนที่”

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ “Kick Off การออกให้บริการเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานแบบเคลื่อนที่”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ว่าที่ร้อยตรี ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานเปิดโครงการบริหารจัดการเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน Mobile Burn (ตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดยได้รับเกียรติจาก นายพิภัช ประจันเขตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และร่วมปล่อยขบวนเตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดโครงการบริหารจัดการเตาเผาขยะลดมลพิษ ประหยัดพลังงาน Mobile Burn (ตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานบริหารจัดการเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานแบบเคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีกิจกรรมเดินแบบเสื้อผ้าที่ทำจากขยะและวัสดุเหลือใช้ การจัดนิทรรศการการบริหารจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และกิจกรรม “Kick Off การออกให้บริการเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงานแบบเคลื่อนที่”

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน