ข่าวประชาสัมพันธ์ช่วยชาวบ้านเศรษฐกิจ

ร้อยเอ็ด – รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ บ้านหนองแสง ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด – รอง ผวจ.ร้อยเอ็ด และคณะ ลงพื้นที่ บ้านหนองแสง ต.โพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ คัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 20 มิถุนายน 2567
นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2567 พร้อมด้วย นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด พันโท สังคม แสนวัง นายก อบต.โพธิ์สัย ผู้แทน กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด คณะทำงานขับเคลื่อนผู้นำกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ ที่บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ผู้แทนนายอำเภอศรีสมเด็จ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวตำบลโพธิ์สัย ร่วมต้อนรับ เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567


นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดให้มีการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนชนดีเด่น ที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน สำหรับเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติและเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ทั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทที่ 2 ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ชายและหญิง ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภทที่ 3 ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน ดีเด่นระดับจังหวัด และ ประเภทที่ 4 ประเภทตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดีเลิศระดับจังหวัด เพื่อคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต จังหวัดร้อยเอ็ด

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชน อาทิ จากกลุ่มทอผ้าบ้านสนามชัย ต.สวนจิก อ.ศรีสมเด็จ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ต.โพธิ์สัย กลุ่มสานตระกล้าจากเส้นพลาสติก ต.โพธิ์สัย และผลิตภัณฑ์ พืช ผัก สวนครัว คู่ครัวไทย อีกหลากหลาย
///
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ